Jan Klinkowski
Ks. Jan Klinkowski
 
Ksiądz Jan Klinkowski urodził się 13.06.1962 r. w Chojnowie.
Szkołę Podstawową ukończył w 1977 r. w Rokitkach i rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 1980 r. został finalistą II Olimpiady Społeczno-Prawnej, a w 1981 r. finalistą XXII Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. W 1981 r. uwieńczył naukę w II LO egzaminem dojrzałości. Następnie odbył pomyślnie studia i zdobył formację duchową w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1987 r. po ukończonych studiach ze stopniem magistra na PWT we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie od J. Em. Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Barbary w Walimu. Następnie pracował w parafii św. Elżbiety we
Wrocławiu, Parafii św. Jacka w Legnicy, w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, oraz w Parafii San Martino Vescovo w Corlo (Włochy). W latach 1990/1991 był zatrudniony jako nauczyciel katecheta w Szkole Podstawowej nr 106 we Wrocławiu. W okresie 1992-1994 pracował jako nauczyciel katechetaw Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy. W 1991 r. ukończył studia licencjackie (licencjat rzymski) na Papieskim Wydziale Teologicznym przedstawiając pracę pt. „Postać Jezusa Cudotwórcy w świetle nowożytnej teologii biblijnej”. W latach 1994-1996 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone w 1999 r. obroną rozprawy doktorskiej pt. „Technika zużytkowania Starego Testamentu w Ewangeliach synoptycznych”. W latach 1996-1998 pracował jako nauczyciel - katecheta w Zespole Szkół Rolniczych w Legnicy. W dniu 15.09.1997 przez J.E. Bp Tadeusza Rybaka został mianowany Diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej. W latach 1998-2005 pełnił funkcję Dyrektora Diecezjalnego Kolegium Teologicznego w Legnicy. Zajęcia dydaktyczne Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy i Kolegium Teologicznym w Wałbrzychu rozpoczął w 1993 r. Po przerwie na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podjął zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Legnicy, w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Od 2005 wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. W chwili obecnej zajęcia dydaktyczne prowadzi w Wyższych Seminariach Duchownych w Legnicy, Świdnicy i we Wrocławiu oraz w Instytucie Flozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze. 14 marca 2001 został mianowany adiunktem w Instytucie Teologii Systematycznej przy Katedrze Teologii Biblijnej we Wrocławiu. Uczestniczył w przygotowaniu siedemdziesięciu dwóch prac magisterskich na seminarium teologii biblijnej, a następnie na seminarium z Nowego Testamentu pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tomasza Hergesela i s. prof. dr hab. Ewy J. Jezierskiej. 11 maja 2009 r. na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Od 2006 r. zastępca moderatora Stowarzyszenia pod nazwą Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Legnickiej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W latach 2007-2012 pełnił funkcję przewodniczącego komisji ds. katolików świeckich I Synodu Diecezji Legnickiej. W 2011 r. został mianowany profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Obecnie jest kierownikiem katedry Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym i pod jego kierunkiem przygotowywane są kolejne prace magisterskie i rozprawy doktorskie. Od 2014 dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych. Od 2015 r. członek Komitetu Nauk Teologicznych przy wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2016 r. pełni funkcję dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Jest założycielem i dyrektorem Studium Turystyki Biblijnej przy PWT we Wrocławiu. Autor książek: „Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym”, Legnica 2000; „Refleksja nad Apokalipsą”, Legnica 2005; „Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana”, Legnica 2007 (wydanie drugie, poprawione i uzupełnione – Wrocław 2012); „Herod Wielki i jego epoka”, Wrocław 2007; „Arka Przymierza od Synaju do Aksum”, Wrocław 2010; „Miasta Kościołów Apokalipsy”, Wrocław 2011; „Biblijne medytacje nad wiarą i ludzkim losem”, Wrocław 2012; „Na drogach miłości, wiary i modlitwy”, Wrocław 2013; „Proces Jezusa. Historia i teologia”, Wrocław 2013; „Medytacje nad obrazem Stwórcy w człowieku”, Wrocław 2014; „Kobiety biblijne w życiu społeczno-religijnym na tle starożytnej kultury”, Legnica 2016; „Medytacje nad spotkaniem cywilizacji”, Legnica 2017; „O miłości kilka słów”, Legnica 2018, oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator wielu sesji i sympozjów z zakresu kultury starożytnej oraz wypraw naukowych do Armenii, Gruzji, Egiptu, Izraela, Jordanii, Syrii, Libanu, Turcji Wschodniej i Etiopii.